((  واته ی   که لیمی  ته ڵاقی  بیه ن  به فه رهه نگ فره و  گه نجا ))

زه مانیه که   بنه ماوو   یانه ی  نریاره  و خانه وه دا   وه ش بی   ژیوای  دوی نه فه را  لکه

مریو   یوره و ئادوه  نه فه ره قووڵ مدا یونرینی تا مه نینی  پیوه باوو  دوسا یه تی شا   تیک

نه دا وو  پیوه با.

به ڵام ئه گه ر   زه مانیه  چیویه   ئامانه وه   ر ئی دوه   نه فه ره   ئه کریاشا پیوه ره  و

مه چبوور  با جیایی  باوه   ته ڵاقشا  نیانره  تا  تاوا چه یوی  جیای با وه .که ئادیچ  را وو ره

سموو ویش  هه نیش .

به داخه وه ته ڵاق  گومیه  قووڵه نه  که هه ر که س که وو تنه  ئی گومی  مه گه ر به

خنیکیای به ر به یوه .

ئاویره ن  که ئینشالله نگنو یانه  هیچ که سی.لافایه ن  که  یانه وو  گیر  که سی   ویران   که روو .

به داخه وه  دلی کورده وارینه  ته ڵاق حه ر  نه بو  فره ن وو نسبه ت به فره و   یاگاوو ئیرانی 

ته ڵاق دای فره ن.هوکاروو ته ڵاقی  گیڵو وه په ی چنن  چیوا که من به بریه یشا ئیشاره 

که روو  .

۱-نه شناسایی  خاس کوروو کناچه ی  جه یوترینی .

یانی کورو کناچی  پیوه ره به هه ستیه  جوانانانه و ناسک خیاڵی  یانه قوڵی  وه شه ویسی شا

وه ش که را به ڵام ئاخروه  زانا که  فه قه ت  ئحساسیه  ناسک بیه ن وو دورینه جه یوترینی.

۲-دووربیه ی  فه رهه نگ و خانه واده ی

خانه واده  چه  هه رچی چیوی  گرنگا. چوون دوور بیه ی  فه رهه نگوو خانه واده ی فه ره وو

چیوا ش  هه نی شونیوه.  مه سه ڵه ن کناچی  جه خانه وادیه  ده ڵوه د  مه نی  ن  که به

نازوو نه عمه ت گوری  بینه  مه تاوو   کوریه  فه قیر  ژیونو  وو پیوه با. چوون به قوڵوو  قارسا

سه تحوو  توه قوعیش هه ن سه روه.

فه روو چیوا   که   چیگه  که ما  به حس کریو سه رش . منیچ جه به حسه که یم  دوور نه گنوو وه.

به داخه وه  جه کورده وارینه  و و جه فره وو مه حاڵو هورامانی   سه ر زوان ئارده ی  که لیمی

ته ڵاقی بیه ن  فه رهه نگ.   وو هه رکه س وو هه ر زاروو ڵه یاوی  ماچوو به تڵاقم.

به شانازی وو به ئیقتخار زانا ی  ئانه ی  فره   گولو پیسا.    که بو به عاده ت و ویڵ که رده

ی عاده تیچ  بو به نه و شی.

ئایا جوانی یا زاروو ڵی  ویشا وه   ماجا    یانی  ویشا وه شش   که را   یا روه  و و  گوره  کاره مریا.؟

هه ڵبه ت روو  گوره کاره مریا .که ئادیچ   دوو باره ماچاش وه .

مشووم ئی  عاده ته گوله ی دلی فه رهه نگوو کورده وارینه  لاپشوو . کوشیوو.

چون زاروڵه  یا جوان دلی  ئی فه زاینه   گوره  بو   ئاخرشوه .  ته ڵاق  لاشوو گرنک نیاوو   

   بایه   خش

مه دوو په نه.و  ریشه وو   وه شه ویسی   خانه واده ی   وشک که روو.

مشووم  تاته   ئه دا  .ماموسا   وانه گای یا  مه د ره سه ی . مه ڵا وو دلی ده گای    شاری

روون که رو وه په ی خوڵکی که   ته ڵاق   وسه ی وو سه ر  زوان ئارده یش  ته رک بریو.

تاکه ی  مشوم ئیمه چیوی  گولی وزمی سه روو زوانو زاروڵه ی.

هه ڵبه ت  ئاکه سانیچه که    که لیمی  ته ڵا قی به کار به را     ئیناسن هایه   بی سه وادوو 

دوورینی.جه فه رهه نگوو   شارستانیه تی.  چوون  که سیه که  مه عنا وو ته ڵا قی زانو  وو

چو کو به کارش به رو ئیتر نمه ی  ده مشره.

من چی گنه داوا کارنا  هه رکه س ئی  مه تڵه بی وه نوه   با هان ده یمی  سه روو ئانه ی

جه مه حالوو  هورامانی   همایشیه  گیریوو  په ی ئانه ی  که چه نی  ئی فه رهه نگه 

غه له ته ی دلی فه رهه نگوو هورامانی   یا کورده  وارینه  لابه را یا که مش که راوه .تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 12 | نویسنده : حسین خورا |تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | 23 | نویسنده : حسین خورا |
با فارسی می نویسم تا شاید بهتر مقصدمو یرسونم.

                    زنگ خطر برای انقراض ماهی های رودخانه سیروان

رودخانه سیروان یکی از مهم ترین رودخانه های استان کردستان است .که علاوبر کشاورزی و ...زندگی

 بسیاری   به این رودخانه بستگی دارد.

متاسفانه صید بی رویه ی ماهی باعث کاهش یا انقراض ماهی در رودخانه ی سیروان شده است.رعایت 

   نکردن  اصول ماهگیری و قانونی این نعمت خدادی در خطر از بین رفتن است.

تلاش مسولین محترم را هم نایدیده نمی گیرم که حداقل از هیچی تلاش کرداند. در این مورد که از صید ماهی

چلوگیری کنند.

سواستفاده بسیاری از جوانان از محیط و استفاده کردن از مواد منفجره و موتور برق  زخمی عمیق بر تن

 رودخانه  ی سیروان وارد کرداند. که تا حالا هیچ کس هم به این آینده ی این نعمت الهی فکر نکرد اند.

من مخالف صید ماهی نیستم .ولی هر کس مخالف صید بیش از حد ماهی است .

من از زبان یکی از ماهیگیران شنیده ام که وقتی با موتور برق یا مواد منفجره به صید ماهی می روند.

ماهی های بزرگ را جدا و بقیه رو به داخل یا کنار رودخانه پرت می کنند.آیا این ناشکری و کفران نعمت نیست؟

مسئولین می توانند با استخدام نیروی بومی از این مناطق محافظت کنند.

با آموزش صحیح به مردم درمورد شکار ماهی و استفاده و حفاظت محیط زیست از خطر انقراض ماهی کمی بکاهند.

   به امید کاهش صید ماهی و به فکر آینده بودندن .برای نسلهای آینده.

                گذشتگان کاشتن ماخوردیم .ما  بکاریم آیندگان بخورند.تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 18 | نویسنده : حسین خورا |