روستای دل  از روستا های  پر جمعیت شهرستان سروآباد است.که با جمعیتی ۱۰۰۰نفری  متاسفانه سیل

مهاجرت به شهر به یکی از بزرگترین نگرانی ها تبدیل شده است.

البته سیل مهاجرت بی دلیل نیست و بی توجهی مسئولین محترم نسبت به رسیدگی به روستا ها از عوامل

اصلی این مشکل است.

مشکلاتی که مردم روستای دل با آن دست و پنجه نرم می کنند. نبود امکانات بهداشتی ویک مرکز بزرگ با نیروی

متخصص.

مهم ترین کار در امر بهداشت وجود فاضلاب است که هنوز روستای دل از آن بی بهره است.هرچند یکی از محله های

آن خود مردم . باهزینه ی خود فاضلا ب کشی شده است.

آب که مهم ترین عامل در سکونت است.در روستای دل خدارو شکر زیاد مشکل نیست.اما متاسقانه حدود 

دوسال است که پروژ ه ی لوله کشی آب معلق مانده و هیچ کس هم اقدامی نکرده ست.

ومردم خود هزینه ی انتقال آب را پرداخت می کند.

اچرا نشدن ده درصدی طرح هادی.

طرح هادی که با دادان اعتبارات دولتی جهت آبادانی روستا هاانجام می گیرد در روستای  دل نیمه کاره و معلق مانده است.

نبود اینترت پرسرعت جهت انجام کارهای روزمره ی جوانان .دانشجویان و معلمان.و دانش آموزان.

هر چند مشکلاتی دیگری که باعث شده اند روستای دل در معرض مهاجرت قرار بگیرد و مردم روبه شهر بروند.

اگر اعتبارات عالی جهت رفع مشکلات روستاها اجرا شود. مشکل مهاجرت حل خواهد شد.

که امیدوارم با چاره اندیشی مسئولین محترم سد راه این مشکل شوند. ودلیل مهاجرت مردم را ریشه یابی و رفع

کنند.روستا های بزرگی مانند روستای دل .دلمرز .رودبارو... حیف است که در معرض چنین مشکلی قرار بگیرند.

و به جای آبادانی ویرانی باقی بماند. وتمام خاطرات مردم و زندگی زیبای روستاها به نابودی برود و محو شود.

هرکس به جایی برود که وطن خود نیست.از آن خاطره ندارد.و وطن خود ویران شود. 

 تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393 | 11 | نویسنده : حسین خورا |
                        (    واتا و  زانا یا )

--- ئاخرین پله و خرابه ي  که ڵک گیرته ی جه قانوونیا په ی زڵم که رده ی (ووڵتر)

----پایه دار بو ئا ملله ته که جه بونه و پایه داری ئازادیه و ژیوایش وه ش مسیو (موحع ممه د خیابانی )

---په ی  ئاشتی سه رتا سه روو  دنیای مشیۆ ملله ته کی نزیکی یوی گنا وه نه ک ده وڵه تکی .(ئیدن )

ـــ تاریخ نویس تاریخوو کومه ڵگای منویسۆ .نه ک تاریخو ئینسانی (میلان کوندرا )

ــحکومه تی تڵا یین ئانه نه . نه تاوی قانوونی به زه ر سانی (برنارد شاو )

خاسته رین وه ڵکه و ته ی میلله تیوی . ئازادی قسه که رده یا (فه رامه رزی )

ده وڵه ت حه قشا  ئا که سانی خه ڵکی  وه ش حاڵ که را .دڵگه رمیشا که رۆ(ئینگلیسی )

سیاسه تبازی بزانا  حاکم دایم  قه رزارئئ مه له تیا (ئوردو )

 که سیو که  نه ته وه وو ویشا  جه یاد به را پیسنه نی نه وشینیوه  زاییفی زوو زه ره ر وینا .(ئوردو )

که سیوه  که فه رمانره وا و خه ڵکیا  مشیوم  وه ڵینه حاکموو ویش بۆ (فلیب ماسینجیر )

وه ڵات ئه دای دۆهه مینه نه (قابووس نا مه )

هه ر میلله تیو نویسه ری خاسیش با .خاسته رین  و به هیزته رین ملله تا .ئه گه ر ئارۆ  نه بۆ سه وای هه ن (سیمون )

هه ر وه خت پیر ملۆ چیروو خاکی  کتیبوو تاریخی چیروو خاکینه شاریو وه (گوته )

 تا وه ختیو زوان زینه نه ن نه ته وه نه مه رده ن (ئوسلوواکی )

زوان پیشه ش  نیا .به لام به ره حه تی پیشه مارۆ(ترکی )

قسی راسی ده مو زاروله یوه و شیتیوه بژنه وه (واته و وه لینا )

زه ر  ئه داو ئاشتیا و تاته و ئا ژاولی ۰(؟)

زه ری حه رام جه رای حه رامه نه خه رج کریو (ئازه ربایجانی )

 تاريخ : دوشنبه دهم شهریور 1393 | 12 | نویسنده : حسین خورا |
         ((  واته ی   که لیمی  ته ڵاقی  بیه ن  به فه رهه نگ فره و  گه نجا ))

زه مانیه که   بنه ماوو   یانه ی  نریاره  و خانه وه دا   وه ش بی   ژیوای  دوی نه فه را  لکه

مریو   یوره و ئادوه  نه فه ره قووڵ مدا یونرینی تا مه نینی  پیوه باوو  دوسا یه تی شا   تیک

نه دا وو  پیوه با.

به ڵام ئه گه ر   زه مانیه  چیویه   ئامانه وه   ر ئی دوه   نه فه ره   ئه کریاشا پیوه ره  و

مه چبوور  با جیایی  باوه   ته ڵاقشا  نیانره  تا  تاوا چه یوی  جیای با وه .که ئادیچ  را وو ره

سموو ویش  هه نیش .

به داخه وه ته ڵاق  گومیه  قووڵه نه  که هه ر که س که وو تنه  ئی گومی  مه گه ر به

خنیکیای به ر به یوه .

ئاویره ن  که ئینشالله نگنو یانه  هیچ که سی.لافایه ن  که  یانه وو  گیر  که سی   ویران   که روو .

به داخه وه  دلی کورده وارینه  ته ڵاق حه ر  نه بو  فره ن وو نسبه ت به فره و   یاگاوو ئیرانی 

ته ڵاق دای فره ن.هوکاروو ته ڵاقی  گیڵو وه په ی چنن  چیوا که من به بریه یشا ئیشاره 

که روو  .

۱-نه شناسایی  خاس کوروو کناچه ی  جه یوترینی .

یانی کورو کناچی  پیوه ره به هه ستیه  جوانانانه و ناسک خیاڵی  یانه قوڵی  وه شه ویسی شا

وه ش که را به ڵام ئاخروه  زانا که  فه قه ت  ئحساسیه  ناسک بیه ن وو دورینه جه یوترینی.

۲-دووربیه ی  فه رهه نگ و خانه واده ی

خانه واده  چه  هه رچی چیوی  گرنگا. چوون دوور بیه ی  فه رهه نگوو خانه واده ی فه ره وو

چیوا ش  هه نی شونیوه.  مه سه ڵه ن کناچی  جه خانه وادیه  ده ڵوه د  مه نی  ن  که به

نازوو نه عمه ت گوری  بینه  مه تاوو   کوریه  فه قیر  ژیونو  وو پیوه با. چوون به قوڵوو  قارسا

سه تحوو  توه قوعیش هه ن سه روه.

فه روو چیوا   که   چیگه  که ما  به حس کریو سه رش . منیچ جه به حسه که یم  دوور نه گنوو وه.

به داخه وه  جه کورده وارینه  و و جه فره وو مه حاڵو هورامانی   سه ر زوان ئارده ی  که لیمی

ته ڵاقی بیه ن  فه رهه نگ.   وو هه رکه س وو هه ر زاروو ڵه یاوی  ماچوو به تڵاقم.

به شانازی وو به ئیقتخار زانا ی  ئانه ی  فره   گولو پیسا.    که بو به عاده ت و ویڵ که رده

ی عاده تیچ  بو به نه و شی.

ئایا جوانی یا زاروو ڵی  ویشا وه   ماجا    یانی  ویشا وه شش   که را   یا روه  و و  گوره  کاره مریا.؟

هه ڵبه ت روو  گوره کاره مریا .که ئادیچ   دوو باره ماچاش وه .

مشووم ئی  عاده ته گوله ی دلی فه رهه نگوو کورده وارینه  لاپشوو . کوشیوو.

چون زاروڵه  یا جوان دلی  ئی فه زاینه   گوره  بو   ئاخرشوه .  ته ڵاق  لاشوو گرنک نیاوو   

   بایه   خش

مه دوو په نه.و  ریشه وو   وه شه ویسی   خانه واده ی   وشک که روو.

مشووم  تاته   ئه دا  .ماموسا   وانه گای یا  مه د ره سه ی . مه ڵا وو دلی ده گای    شاری

روون که رو وه په ی خوڵکی که   ته ڵاق   وسه ی وو سه ر  زوان ئارده یش  ته رک بریو.

تاکه ی  مشوم ئیمه چیوی  گولی وزمی سه روو زوانو زاروڵه ی.

هه ڵبه ت  ئاکه سانیچه که    که لیمی  ته ڵا قی به کار به را     ئیناسن هایه   بی سه وادوو 

دوورینی.جه فه رهه نگوو   شارستانیه تی.  چوون  که سیه که  مه عنا وو ته ڵا قی زانو  وو

چو کو به کارش به رو ئیتر نمه ی  ده مشره.

من چی گنه داوا کارنا  هه رکه س ئی  مه تڵه بی وه نوه   با هان ده یمی  سه روو ئانه ی

جه مه حالوو  هورامانی   همایشیه  گیریوو  په ی ئانه ی  که چه نی  ئی فه رهه نگه 

غه له ته ی دلی فه رهه نگوو هورامانی   یا کورده  وارینه  لابه را یا که مش که راوه .تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 12 | نویسنده : حسین خورا |