شعریه به قه ڵه موو کاک مه هدی هه ورامی پیشکه ش کارو  به رنامه وو   به هه ورامی  شه به که په یام

بریه وه دلی چننه ره نگینه ن         

  زارو ڵه و پیرش زوان شیرینه ن

قه ڵه م  بنویسه خو ڵکو خوی گه رمش     

  په ی میمانداری ها   زریان   وه رمش

قه ڵه م  چه نی خه م  سه ختی ئی که شا     

   هه ورامان هه ڵا ی ره نگین و وه شا

قه ڵه م نویست چه نی چی تاوا       

 چینه یه زیاته ر   ده گایی  ده ل  ئاوا

زانات خه ڵکو ویه  چون  به رزی  شاهو    

هیمه ت  به رزینی  چون  کوانی  کو 

زانات چنگ شادان سه ختی ئی کوا      

هه رلایه  سه ختا   لاشاوه    ته ختا

زانات  د ڵی ته ون چنن نه رمه ن     

هه ناسه و گه رمایی  چیکه چه ن  گه رمه ن

زانات بانه ده ل هه تا  کوو هه یشوور     

هه ناسه ی سه ردش  مدو   شا ره زه وور 

قه ڵه م گروه په ی جوانیو   وه شه یی  

 ویرت نه شووه  گیڵای  سه رکه شی 

 ویرت نه شو وه ئاواوو   روخانه یی     

هه ناسه یی گه رمش چوون چه ممه وو هانه یی 

ویرت  نه شو وه  سدایی به رزی شاهو       

فنکی و سایه به خشوو   ده ره وو کو

که له  هوم    هه تا پیره غه ریببه      

وله ژیر    لامه ر    ده لو ر     ته بیبه

پیره   غه ریبه     چرا     گرانشه ن      

  هه وار  وو د ه لی   ئیشوو    ژانشه ن

نا ڵو  په یی   چو ڵی   ویرانی   هه وار     

هه یشووور په یی یارا   که وته ن   شین وو زار

 لژه بن  هه تا  قوو ڵاوو   شالیار  

   جه چه مه روانی   نیانشا     قه رار

هانه و ده گایی و ه  تا برزه ده ماخ  

  که سی په یی هه وا ر   نیه  نش  قوڵا خ 

جه دلی پیرا    هه تا    بانه  ده ل     

  که ڵی مه وینی ئی   مله وو  ئه و که ل 

که م بیه ن   وه شی   و و ره زه   و وساراڵه    

 زوهره   هه وارش چرو    برا ڵه

چی هه وار   چو ڵه ن    په پولیش   وانو  

   چی گه نجو   ئیسه یی    ژیوایی    مه زانو 

    مه هدی هورامی

 


برچسب‌ها: مه هدی هورامی, شه به که په یام, کانالی په یام, هه یشوور, شاره زوور

تاريخ : جمعه دوم آبان 1393 | 11 | نویسنده : حسین خورا |
کاک عه تا حسه ینی  فه عالوو  فه رهه نگی .کومه لایه تی  بی به بخشدارو شارو سولاوای.

کاک عه تا چننه سالی  جه ده گا و ده لی نه خزمه تش که رده ن و ده رسش واته ن.ئیمه جه ته ره فی

ویما وه مه باره ک بایش واچمی په نه و هیوا ئاوات ما ئانه ن تاوو  پر به دل خرمه توو مه حاله که و ویش که رو.

و تاو دلوه شی و ره زایه تو  خولکی و خوا ی به ده س بارو . 

                                                                              

  عطا حسینی فعال فرهنگی .اجتماعی بخشدار سروآباد شد.

عطاحسینی اهل روستای دگاگا  از توابع شهرستان سروآباد  چند سالی در روستای دل معلم بوده

 با حضور مسولین شهرستان سروآباد بخشدار این شهرستان شد.ضمن تبریک به ایشان و با آرزوی

سلامتی و موفقیت برای ایشان امیدوارم بتواند به مردم خدمت کند و آنچه در توان و نیرو دارد را ازمردم

دریع نکند. و با درک مشکلات روستا ها بتواند در طول خدمت خود کارنامه ایی قابل قبول را از خود به

جایی بگذارد.                                                                               تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 15 | نویسنده : حسین خورا |
              هنرمند و آهنگر روستای دل و اورامان برای همیشه با دنیا وداع کرد.

آقای محمد رحمانی زاده مشهور به (حه مه مه لا)در سن ۶۸ سالگی در روز ۲۳مهرماه ۹۳

با دنیا وداع کرد.

مرحوم محمد رحمانی زاده هنرمند و آهنگر روستای دل بود. که هنر آهنگری را نزد

پدرش یاد گرقت . وتا آخرین لحظه ی زندگیش به مردم روستای دل و دیگر روستا ها خدمت

کرد. علاوبر روستای دل بیشتر کارهای مربوط به آهنگری روستاهای اطراف را هم انجام می

.داد.

وسایل کشاورزی و گیوه بافی و در ساخت چاقو دست توانایی داشت . علاوبر این ساخت

انگشتر با سکه های پنج تومانی سال  ۵۹  (به دلیل ماندگاری رنگ زرد ) دست توانایی داشت.

علاوبر آهنگری ایشان .روستای دل صاحب چهار تا آهنگری بود و آهنگران به دلیل کهولت سن

آن را رها کرد ه اند. آهنگری مرحوم رحمانی زاده آخرین آهنگری فعال در روستای دل بود.

که در آن بسته شد. که امیدوارم قرزندان ایشان بتوانند این صنعت را همچنان در روستای دل  

  نگه دارند.

ضمن تسلیت به خانواده  وبا طلب مغفرت برای ایشان. ازخداوند بزرگ برای بازماندگانش صبر

وبردباری را خواهانیم.روحش شاد و چایگاهش بهشت باشد. آمین .

                      ((    عکس:آقای مظفر ولدبیگی .ده نگی نوریاو ))

          کاک حمه  ره حمانی زاده  ئیشناسیا به حه مه مه لا    عه مره وو خوایش که رده.

کاک حمه جه ده گا وو ده لی نه  جه بنه مالیه  سنعت کار ی  ئامه دنیا و  حه ننه ر وو   ئاسنگه   ریی لو تاته  یشوه

  فیر  بی و حه تا  ئاخرین  هه ناسه ش  خزمه تش  که ر  به ده گا و  ده لی و   ده گایه کا و  ده  ور و به ری .

کاک حه مه   ئه سبابو کشاورزی و کلاش که رده یی  و کاردیی و ئه نوسه وانی  وه شی   که ری .

که به داخه وه   ئه جه لی  ئیجازه  نه دا   و جه  ۶۸ ساله گینه  عه مره و خوایش که رده .

   ماواش به هه شت بو.  خوا به خشو ش و سه بریچ بدو بنه ماله یش .

                                                        (ئامین )


برچسب‌ها: هورامان, هورامی, هه ورامان, اورامان, آهنگری

تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 14 | نویسنده : حسین خورا |
                                             هه ورامانه که م

ئه ی چرای قامه ت .ماڵی بی قیمه ت    جاومه کانی عه شق ته کیه گای مه ینه ت

شه رته ن وه هارت قیبڵه نمام بو               به وینه ی واران شیتی جه ماڵ بو

به به رزی ئاسمان به نزمی زه مین              بی قه را ریشه ن تا بیاو و   به ژین

ئه ی پاشای شه ماڵ باخچه که ی ئه وین         ژینم به بی تو مه مانو   ره نگین

سوره هه راڵه جه کوی کوداران                 ده شتی سه ر سه وزت راگای هه واران

چه مه ن فه رشه که ت به سوز ئاراسته    په ی عه زه مه تت هه ر ده نگ و باسه ن

په یره وانی تو جه دوور    دیار ه ن                   نامه ت جه   نامگای   پیرشالیاره ن

بوڵبڵ  و گوڵ و  په پووله و شه وبو                 گرد سوچده به رده ن  په ی  دیداری تو

حه یات و من تو .ئه ی  وه ڵ اته که م               نامیت مه شهوورا  هه ورامانه که م

                                                                                                 ((  زه هرا سادقی ))


برچسب‌ها: هه ورامان, هۆرامان, اورامان, اورامانات, زهرا صادقی

تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 11 | نویسنده : حسین خورا |