ئامه ی  جه ژنه وو  ره مه زانی  جه گیر موسلمانیه مه  باره ک بو .

جه گیرد  وه ڵاتیه وو   دنیاینه   وه شیه وو   مه راسمیه  تایبه ت  هه ن وه  تایبه ت  

مه ندی  ویش  هه نیش .

پیسوو  جه ژنه وو  سه ر به خوی  ئا وه ڵا تی   یان  کؤبونه ویه ته ر    که   ئا  وه ڵاته  چه ژنه ش  گیرا.

جه وه ڵاتوو  مؤسوڵمانانه    جه ژنی  هه نی  که تایبه ت مه ندی   ویشا   هه نشا.

جه ژنه وو   پیدا  بیه ی   پیغه مه ری   سڵامموو   خوایش وه نه بؤ  .یا جه ژنه وو   به

رزبیه ی   پیغه مبه ری یا

جه ژنه وو   ره مه زانی   یا قؤربانی که هه رکامشا  په ی ویش  مه راسمیه   ریکوو

پیکش  هه نش .

جه زنه وو   ره مه زانی    به راسی   چه ژنیه تایبه تو  گه ورینه  که گیر  ساڵیه  

 موسڵملنی سه راسه روو    دنیایی جه ژنه گیرا.

جه ژنه وو میمانی  بیه ی  خوای   گه وره ی.

جه   مه حاڵوو   ده لینه   که من   شایه د    به چه مه وو   ویم دیه   بؤم

و زووته ریچ   خؤڵک   ویش ئاماده وو  ئی روه   وه شه ی  که رده ن.

هه ڵای  دوی  یه ری  رویش  مه نی  په ی  چه ژنی  وه ش ی  گنی  دلی  دڵوو

خوڵکی .وو مه خسووسه ن  زارؤڵی .

جلوو   به رگی   تازه   سانینی   و تا   رؤ  جه ژنی   نه که رینیشنه .  شه وو   جه

ژنی   بڵونگوی  مزگی   

مه ڵا ده س که رینی    به الله وو ئه کبه ر  که رده ی  . و ژه نه  ی یانه نه  ده سه که

رینیی  به چاشت وه ش که رده ی 

ئیتر ره سم     پاسنه نه ن   هه رکه س وه ش ته رین   چاشتی  منیؤ  سه ر .

سؤحیه  پیای  ملا   مزگی  په ی   نماوو  جه ژنی .

 الله ووئه کبه ر  که شوو هه واوو ده گآی  رؤحانی که ر ؤ.

شیرینی وو    نؤقڵی    وو    شه ربه تاوه     ئامادی   که را.  

ئه و سا زاروڵی     ده مانچڵه  وه ش    که رینی      وته قه وزینی    و ه ڵاتی.

دموو نماوو   جه ژنی   خوڵک    ملوو   یانه وو      یوترینی  .گه رده ن   ئازای   واسه ی   جه یوترینی.

ژه نیچ  مه عموڵه ن    دموو   نیمه ر وو ی .

هه ڵبه ت زاروڵی   لوینی   سه یران   .ئه پیجؤره   چه ژنه دری    سه ر. 

به ڵام به دا خه وه ئیسه  وه شی زووی  نه مه نه ن . کوجی چوڵی و

هوڵینی .زاروڵی  مه لا سه یران . ته قه مه که را.

وه ڵاتی  موسڵمانی که وو تینی   دلی ئاژاولی  و جه نگوو جڵه وه ی.

هه رسی مجا جیای وه شی که رده ی .سه روو زیا ره تی ملا جیا

یانه وو عه زیزاشا. ئینشاڵا ئارامش و و ئه مه نیه ت گنوو سه راسه روو

دنیای گیر که س تاموو وه شی چه شؤ .

ئامین.تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 12 | نویسنده : حسین خورا |

آتش سوزی در روستای دل

دیروز ۲۹تیرماه ۹۳ جنگل بلوط و مراتع روستای دل طعمه ی حریق شد.

متاسفانه همجون سال گذشته مراتع روستای دل در آتش سوختند.در این آتش سوزی که چند ساعت به طول

انجامید.باعث سوختن درختان وجانوران زیادی شد.

این آتش سوزی باعث سوختن وازبین رفتن ۴پنچم یک باغ شد. آتش سوزی توسط جوانان اعضای انجمن چیا ومردم روستای دل مهار شد

علت آتش سوزی معلوم نشده است .تاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 13 | نویسنده : حسین خورا |
شیعریه جه کا قه یۆم دانشوه ر خوڵکوو ده گاو نروی جه کتیبوو رازۆ دڵی که تازه چاپ کریان.  

    ((ده ل و هه یشوور))

یاران هامسه ران نه واچدی لیوه ن

من تیری ده ل و هه یشوورم پیوه ن

ده گایه وه شه    پا وه ره     تاوه

وه راوه ر شاهۆ شاهۆ    کۆی پاوه

سه ره ش قۆڵه ی به رز هه ردی سه ربانا

پایینش ده ڵه مه رز  جه چه م  سیروانا

هه وارگه و   زۆمی  کۆنه   هه وارا

هه وارو   وه زی   ده له وه   دیارا

هه م ده شته ی سه وزه هه وار وو  ویه ی

به چه م  دیارا   ئه ر   ده لوه    بیه ی

ئه ولا    گه رده لی   گه رده میانه

هانه زۆهوره   هه ته   لنگه   له رز

جه ده ل دیارا   هه تا   پله ی   به رز

خه ڵکیوی دڵپاک هه م  میمان   نه واز

ده له نه ژیۆ  هام خه م   و   هامراز

به دیانه ت و  هه م   به   سه خاوه ت

حاته موو تایشا  لادان  جه  سه ر خه ت

و...

 تاريخ : جمعه بیست و هفتم تیر 1393 | 12 | نویسنده : حسین خورا |