خرید آمبولانس حیریه برای روستای دل

   ((     دعوت به مشارکت در خرید آمبولانس خیریه روستای دل   )) 

دوستان عزیز .خیرین محترم . 

مردم روستای دل  در یک حرکت مشارکتی وباهمکاری همدیگر قصد خرید یک  

 دستگاه آمبولانس خیریه  را دارند.از تمام عزیزانی که می توانند  

در  این امر خیر کمک کنند . در یک پیام  

خصوصی  آمادگی خود را جهت کمک و مشارکت در این امرخیر  اعلام کنند.  

از کمک و مشارکت شما عزیزان تشکر می کنم. 

   فروش  آمبولانس مخصوص خودرو
[ جمعه بیست و هشتم آذر 1393 ] [ 16 ] [ حسین خورا ]
[ ]

دانلود فایلهای صوتی مصاحبه‌های رادیویی با آقای همایون محمدنژاد

دانلود فایلهای صوتی مصاحبه‌های رادیویی با آقای همایون محمدنژاد

 (ئه‌ر‌ه‌وه‌زنای ڤات‌وفاچی ڕادیویی چه‌نی هۆمایون محه‌مه‌دنژادی)

برای دانلودفایل صوتی روی سایت سلام پاوه وسایت زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنای)سه‌روو ئی سایتیوه نیشان که‌ردێ:

      دانلود 1فایل صوتی مصاحبه رادیویی باهمایون محمدنژاد1389

هورامان هانه به رچه م

برای دانلودفایل صوتی روی سایت زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنای)سه‌روو ئی سایتیوه نیشان که‌ردێ:

دانلود2فایل صوتی مصاحبه رادیویی با نویسنده وشاعرهورامان1393


برچسب‌ها: هه ورامان هانه به رچه م, همایون محمدنژاد, روستای دل, هه یشوور, هیشور
[ جمعه بیست و یکم آذر 1393 ] [ 22 ] [ حسین خورا ]
[ ]

ئژناسای مه حاڵو هورامانی

                                    (( ئژناسای مه حاڵو  هورامانی))ئیران

مه حاڵو هورامانی .مه حالیه کویسانی وشاخاوین که کوتی گه وره ش هه ن ئیرانه و پاریزگاکاو کرماشانی .وکورسان و ئیرانی که جه نه زه ره و جوغرافیایی وه پی جورنه : 

سه رنیشت .یاو به سنه و مه ریوانی. پانیشت به داڵهویی و وه رنیشت .به کورسانو عه راقی و وه رکه وت .یاو به کامیارانی. هورامانو ئیرانی دو ی کوتین ( بخش ) وه رکه وتیش هه ن مه ریوان و سه و وڵا کامیاران . پاریزگاو کورسانی.کوتی پانیشتش. شارو پاوه ی وچوانروو سه لاسی و باواجانی و روانسه ر چه پاریزگاو کرماشانی . 

کویسانو شاهوی و داڵاهوی که وته نی به یینوو  ئی دوه مه حاڵه . خوڵکو هورامانی به زوانو هورامی قسی که را . ئیسه شارو پاوه ی پایته ختوو هورامانو پانیشتین . جه باره واچی یا وشه و هورامانی(awramman).fki vi j,بنه ره تو ئی واچی . هورامان به ماناو به رز ی ئامه ن . به رز ی هورامانی جه به حری 1600میترن و شارو ده گایش ته قریبه ن :1700متری جه به حری به رزینی . به رز ته ریین  یاگی هورامانی. کو زاوڵی (zawley) جه کویسانو شاهویی به به رزی 3600میتری و نزم ته رین یاگی هورامانی .کانی سالار(kanisalar) که جه قه راخو روخانه و سیروانی250 میتری به رزیش هه ن .  

واران جه هورامانه فره ته ر   وه روه نه  که 700تا 800میلیمیتری به رئاورد کریان .روخانه سیروانی یو جه جه ر ئاوته رین روخاناو کورسانین که جه هورامانه ویه رو .  

مه حا ڵوهورامانی مه حا کون و مه حاڵیه ئیستراتیژیک بیه په ی حکوومه ته وه ڵینه کا. به تایبه ت  مه یانو جه نگو هیرش که رده ی ئه سکه نده ریی  جنگاو سپا و ئیسلامی و ساسانیا و سپاو عوسمانی و سپاو ئیرانی بیه ن .  مه حاڵو هورامانی یاگی پیدا بیه ی و وهڵا و که رده ی ئایین و یارسانه و ئه هلو حه قی جه ئاخرو ده وره و عه باسیانه بیه ن . مه حاو هورامانی یاگیه ئه منه بینه په ی ته ریقه تی نه قشبه ندی و قادری بیه ن .  

مه قبه ره و پیرشالیاری و ئاته شگا و زیاره تو کوسه و هه جیجی  و زیاره ته ڵاتو گه وره که و ئه هلی حه قی و ته ریقه تو نه قشبه ندی هه نی مه جالو هورامانی . زوانو هورامی فره وه رو به زوانی ئه ویستایی که کتیو ئه لی حه قی پی زوانی نویسیانی . بریه ته ر به زوانی جافی قسی که را  و فره  و خوڵکو هورامانی فارسی زانا و تاوا قسی که را .  

خوڵکو هورامانی فریشا  دینو ئیسلامی و مه زهه بو ئیمام شاقعی شا هه ن .که ئی وه زعی دمو شه رو  ئیرانی و عوسمانی  مه رزیاره .که جه ده ورانی بیه ن فره و ئی خوڵکی یارسانی بینی .  که به واته و دکتر برهان اادین وه لدبیگی . شون که وتی دینو یه هودیچ جه هورامانه بینی . (گاور) که واتیه مه سیحیه نه نیشانه مدو که جه هورامانه مه سیجی بیینه . 

(ده گاو ده لی فری ئه چی ناما هه نی که نامی که شانه .مه سهڵهن  : مه ره و گاورا . بومه گاوری یا که له هوم ) 60 جه سه دی خوڵکی شارنشینینی .کارو پیشه و خوکڵی باخداری و کشاوه رزی .کاسپی چه نی کورسانو عه راقی. و هه رمانی ئیداریو پروژی ده لوه تی که خوڵک سه رقا ڵا

سه واد جه هو رامانه خه رکو فه ره بیه ین که 85 جه سه دی خوڵکی سه واد دارینی .  و زانشتگاو په یام نووری 

که جه فره و شاره هورامیه که نه هه نی سه واد و گه نجاش و سه تحوو سه وادیش فره به رز که ردنه نوه . 

ته له فوون جه فره و ده گا و شاره کانه هه ن  و ئینرتیتیچ جه فره و یاگانه هه ن . جه مه حاڵو هورامانی نه 5شه به کی ته له فزیونی  هه نی . رونامه ی  و هه فته نامی جه شاره گوره کانه گنا ده س .تا ئیسه هه فته نامیه نه بیه ن جه هورامانه که به زوانیی هورامی بو . ئیسه که جه له و (وانیاری ) مریو به ر جه زانشتگا و کورسانینه  . وقه دیم جه شارو جوانروینه ( نه شریه به نامی (پیام زمان اورامانات )دریان به ر.  

په ی سه فه رکه رده ی په ی هورامانی ئه پی رایاره  ئه مکانش هه ن . ": 

کرماشان-روانسه -پاوه-نووسود-مه ریوان 

کرماشان-روانسه ر-چوانرو-تازاوا 

سنه -کامیاران -سه وڵاوامه ریوان -هورامانی ته خت  

سنه -کامیاران- روانسه ر-پاو و جوانرو 

سنه- مه ریوان- هورامانی ته خت  

چاده یا راوو کرماشان- پاوه یی  یاگیه به نامی (قازانچی)10 کیلومتری شارو کرماشانی -جه جاده و ئه س ڵیکرماشان -سنه یی چیا بو وه .ئی جاده جه قازانچی تا شارو نوسوودی که نزیکو مه رز و ئیران وعه راقین که 150 کیلومترین که قیرتاوا کیشیان.تا 110 کیلومتری ئی جاده ی تا نزیکو شارو پاو ه ی وه شا  بهڵا م چاو گو لای پیچی فریش چه نه نه  ی . جه 65 کیلونتری ئی جاده ی چاده و جوانروی جیا بو وه  تا مه رز و عه راقی قیرتاوا . 115کیلو متری یاو به سی راو باینگانی.  تا شارو باینگانی قیرتاوا - و ئه وی تا مه رز خاکین . 

جه شارو نوسوودیوه .چاده یه کیشیو په ی مه ریوانی  که پاڵو کو دلانینه ویه رو . گیردو ئی جاده ی قیرتاوا ئیلا بریه که میش نه بو .  که جه فه سڵو زمسانینه گیر یو .تازه ی جاده ی شارو پاوه یوه کیشیان نودشه یی که پاڵو روخانه و سیروانی نه  تا  مله ئه ندو یاو  جاده قه دیمیه که ی .تا زه ی جاده و نودشه ی په ی هه جیجی  تونیل دریانوه نه که نزیک بیه نو ه .جاده و سنه -کامیاران- مه ریوان  ده گاو تفینی چیا بو وه . سه رین په ی  سه ولاو ی و مه ریوانی  و وارین پ ه ی پاوه ی که خاکین.

   هه ڵبه ت ده گا و ژریژه  رو به و اریی ده گاو ده لیره را  هه نه په ی پاوه ی و هورامانی ته خی  و نزیک ته را . 

روشنای برقی فره و یاگا و هورامانیه هه ن .وه سیله و مسافر که شی جه هورامانه فره مینی بووسی و پویتا و تازه ماشینی شه خسی فری بینی .فره و شاره گوره کانه بیمارستان هه ن و نه به که یفیه تی وه ش . جه ده گاکانه. ده رمانگایی و چنه ده گایی  پیوه دوکتریه و مامانیه شا هه نه و که رو یه جاریه سه ر مدو ده گا یه که به نو به ت . فره و شارو ده گا کو هورامانی نه خه ده مات بانی هه ن که هه رمانه و بانکب وزو راو ه .شاره گوره کاو هورامانی پومپی به نرینی و باگی گتزی (cnG) هه ن . فره و شارو ده گایه که نه ته عمیرگاو ماشینه هه نه ..فره و شاره کانه ئازانسی مسافیر به ری هه نی . 

فره و خوڵکو هورامانی به جلو به رگی موردیوه گیڵا و به داخه وه تازه ی جلو به رگی کوردی نریان که نه روه ئیلا ده گایه مانه نه بو  فره و گه نجا جل و به رگی بیگانه که رانه .  

چلوبه رگی کوردی پی جورنه ( . چۆخورانک پیای . که واو پانتوڵ  و شاڵ. مۆیین و په ژمین .کیشه . و کلاو .کلاشی)  

ژه نانه (سخمه- جه تفه -پاوه ری -فیسه .کڵادوز- قه دیم پیای جیای گوره وا پوزه وانیشا که ردینی نه . 

باخداری حه هورامانه جه گللایه ی فره ته ربیه ن و یاگی سه خته نه یاگه باخشا به ر ئارده ن - 

وه زی -تفی-هه نگووری - هه نجیر -هه نار و... هورانه بینی.گیواو که شی که وه هارنه  هه نی : 

عنه ری -ریواوی-هه لچی-خوژه -به ره زا - سووره بنه - حه شلی و..  

خیاری و کووله کی .بانچانه سیاوی و بانجانی-هورامانه نریاینی و هه نی . ماڵیاتداری و گه له داری جه هورامانه که م بیه نوه و پیسو زووی نه مه ن . خوڵک روه ش که ردینه شاره گه وره کا . به ڵام ئیسه بونه و بیکاریوه خوڵک روه ش ئاردینه وه یبه گه له داری . په روه رشو ماساوا جه فره ویاگاو هورامانی هه ن :نزیکو روانسه ری.و پالنگان و جۆلادنی و دیوه رناو ی. 

یانه که رده یۆه و معماری هورامانی بو نه و کویسانی بیه ی هورامانی جه  ته وه ناو هه ری دار ئیستیفاده کریان . و تازه ی ماسه و سیمان و ئاجۆری. هامنی بریه خوڵکی موچ که را په ی یاگیه فنکی ته ر و گه له به را . ملا په ی هه واری و یاگیو به نامی (که پرا ) وه ش که را .وکوزه به ی بزلا  وبیره گا په ی گه لی و گاوا و په دچه یچ هه ن په ی شه وانی .جه نوعیه چادریچ ئیستیفاده شا که رده ن به نامی (چیخ ) که قه دیم ره ونه قش بیه ن .  

به داخه وه به ئامه ی ماهواره ی و بار که رده ی په ی شارا فره و کلتووری جه ویر شینیوه و که شو کۆئا ده نگو ره نگو زوویشه نه مه ن . فره و ده گایه کا چوڵی با .که ئی شه لله رو یه به ی گیرد که ش تاو  کلتوورو مه جالو ویش پاریز 

                    سه رچه موو ئی مه تڵه بی :کتیبو (نگاهی به جادبه های گردشگری اورامان) نویسه ی "دکتربرهان الدین ولدبیگی" که  فارسین و من ئی مه ته لبشه هورمگیلنانوه به هورامی ) 22که له هه رزی. 


برچسب‌ها: هورامان, اورامان, روستای دل, هه ورامان, هه یشوور
[ جمعه بیست و یکم آذر 1393 ] [ 21 ] [ حسین خورا ]
[ ]

بیائید با کاشت درخت وبذر آنها،،،

 دعوت به کار خیر :                    

   

 بیائید با کاشت درخت وبذر آنها،،،

 زخم سوختگی پیکر طبیعت کردستان را مداوا و تیمار کنیم . !!

 با توجه به اهمیت در خت و جنگل و فضای سبزدر ایجاد زیبایی و

 طراوت و دمیدن حیات در طبیعت و ارتباط تنگاتنگ زندگی ما انسانها

با این مهم ،جای تامل است و زندگی ما با آن تنیده شده وبه آن

وابسته است.اما از طرفی بی توجهی و اهمال عده ای از انسانها

در حفظ وحراست آن ،سبب شده است در سالهای اخیر جنگلهای

منطقه ی کردستان و هورامان،مکررا وبارها طعمه ی آتش وآتشسوزیهای

حیات سوز گردد .این امر باعث خسارات جبران ناپذیری به حیات وحش

و طبیعت زیبای منطقه شود . که هردل زنده ای را متاثر ومتالم نموده

است . ! این روند می تواند تهدیدی جدی و بزرگ برای منطقه وسرمایه

های ملی نسل حال و آینده ما گردد.اگر هوشیارانه مانع این عمل

نسنجیده وناشایست نگردیم ،درآینده ی نه چندان دور شاهد تلی از

خاکستر زغال و خاک سوخته ی مناظر زیبای وطنمان خواهیم بو د که

دوزخ سیاه را در اذهان تداعی خواهدنمود.و فرزندان آینده ،بایدبر

تپه ها ی خشک و سوخته ی آن پرسه بزنند.!

لذا بر ماست که به راحتی نگذاریم این گنج خدادادی و این گوهر بی

بدل واین حیات وطبیعت زیبای منطقه به تاراج ندانم کاریها وتبهکاریهای

افراد غیرمسئول برود. ما باید خودرامسئول ومکلف بدانیم از آن حفاظت

وحراست بنمائیم و ازتخریب طبیعت وجنگل جلوگیری کنیم.اگرچه

خسارات به بار آمده را نتوان جبران کرد و جای هر درخت سوخته ،

چیزی جز خاکستر و زغالی به جای نخواهد ماند ،! ولی برای ترمیم

آن هیچگاه دیر نیست و در احیای فضای سبز وجنگلهای کردستان با

کاشتن درخت در فصل درختکاری و بذربلوط ودرختهای جنگلی ،گامی

جدی برداریم .بی شک اگر این اندیشه به فرهنگ همگانی مبدل گردد

و هر یک نفر سالی یک درخت بکاردو بذر بلوط و تایله و (وه نی ) بنشاند

،محیطی سر سبزوخرم برای نسل آینده خویش مهیا و رقم خواهیم زد

که سایبان آن بر سر و زندگی فرزندانمان گسترده خواهد شد .

11/ /93/9 13 فاتح سعیدی -مریوان


برچسب‌ها: قاتح سعیدی, شه به ق, محیط زیست
[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 15 ] [ حسین خورا ]
[ ]